درصد پیشرفت پروژه 190%
90%
درصد پیشرفت پروژه 280%
80%
درصد پیشرفت پروژه 370%
70%
درصد پیشرفت پروژه 1$2,500 of $10,000
$2,500 of $10,000
درصد پیشرفت پروژه 1$5,555 of $10,000
$5,555 of $10,000
درصد پیشرفت پروژه 1$7,400 of $10,000
$7,400 of $10,000
درصد پیشرفت پروژه 10.888
0.888
درصد پیشرفت پروژه 10.567
0.567
درصد پیشرفت پروژه 10.321
0.321
800000 of 1000000
800000 of 1000000
666 of 1000
666 of 1000
50 of 100
50 of 100
3 of 10
3 of 10
درصد پیشرفت پروژه 1100%
100%
درصد پیشرفت پروژه 175%
75%
This is Progress Bar50%
50%
Development9 of 10
9 of 10
Design8 of 10
8 of 10
Marketing7 of 10
7 of 10
Research4.6
4.6
Identity6.6
6.6
Graphic Design8.7
8.7
درصد پیشرفت پروژه 191%
91%
This is Progress Bar with big stylish counter82%
82%
This is Progress Bar with big stylish counter73%
73%
درصد پیشرفت پروژه 146%
46%
Web Development66%
66%
Graphic Design87%
87%
Photography77
77
Illustration55
55
Design & Art33
33
درصد پیشرفت پروژه 1245kg
245kg
Weight w/o Fuel222kg
222kg
Light Weight186kg
186kg
Research46%
46%
Identity66%
66%
Graphic Design87%
87%
Wrath9 of 10
9 of 10
Pride6 of 10
6 of 10
Envy3 of 10
3 of 10
فهرست